สร้างนักการบริการเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้กับผู้ชำนาญ ปฏิบัติเชิงบูรณาการสู้มาตรฐานสากล

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านบริหารงานโรงแรม เชี่ยวชาญงานบริการรอบด้าน ด้วยการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง สอนโดยผู้มีประสบการณ์จริง ที่เพียบพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ครบครันที่ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการสอนที่เน้นกระบวนการเชิงบูรณาการ สร้างสรรค์และเพิ่มประสบการณ์ โดยตรงจากหน่วยงานและสถานประกอบการด้านบริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

Let's get in touch

 • Phone Number
  086-996-9296
 • Email Address
  guidance@sbac.ac.th
 • Street Address
  6/599 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • Website URL
  www.sbac.ac.th