ข้อมูลการสมัคร

ระดับ ปวช. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า

ระดับ ปวส. : ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

เปิดรับ : ภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และ ภาคสมทบ (เรียน อาทิตย์)

หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว

1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. ค่าเล่าเรียน