บริการงานเทคโนโลยี สร้างสรรค์ธุรกิจในยุคดิจิทัล

มุ่งพัฒนา นักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และภาษา สร้างนวัตกรรม ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งเสริมการเป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสม และทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม

Let's get in touch

 • Phone Number
  086-996-9296
 • Email Address
  guidance@sbac.ac.th
 • Street Address
  6/599 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 • Website URL
  www.sbac.ac.th