ระบบแจ้งผลเกรดผ่าน Line Offcial ที่
@sbacconnect สำหรับวิทยาเขตสะพานใหม่
@sbacnonconnect สำหรับวิทยาเขตนนทบุรี